Search

Servicevoorwaarden En Privacybeleid

Welkom bij de toepassing Talisker Talisker Tasting (“App”), uitgevoerd door Say IT Now Ltd.

Bij Say IT Now Ltd bieden we diensten en content aan via onze applicaties.  We bieden u services aan die onderhevig zijn aan de volgende kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen (de “Voorwaarden”).

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.  Deze voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of gewijzigd, zijn een bindend contract tussen Say IT Now Ltd (“wij” en/of “ons”, etc.) en u („u”).

U mag de Talisker Talisker Tasting App die wordt gebruikt door Say IT Now Ltd alleen gebruiken als u deze voorwaarden voor het eerst accepteert.

Bovendien zult u   , wanneer u gebruik maakt van een huidige of toekomstige service van Say IT Now Ltd of een bezoek brengt aan of aankoop doet bij een bedrijf dat is aangesloten bij Say IT Now Ltd, ongeacht of deze al dan niet in de App is opgenomen, ook onderworpen zijn aan de richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op deze service of business.  Als deze voorwaarden niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van Say IT Now Ltd, zullen deze voorwaarden prevaleren.

Als u een account maakt op de App, bent u verantwoordelijk voor het in stand houden van de beveiliging van uw account en gegevens, en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de account plaatsvinden.  U moet Say IT Now Ltd onmiddellijk op de hoogte stellen van elk onbevoegd gebruik van uw gegevens, uw account of andere inbreuken op de beveiliging.  U mag de account, gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker op geen enkel moment gebruiken, uw wachtwoord aan derden bekendmaken of derden toestaan toegang te krijgen tot uw account;

HIERIN IS HET PRIVACYBELEID OPGENOMEN

Say IT Now Ltd hecht waarde aan uw privacy en zal zich houden aan haar Privacybeleid om ervoor te zorgen dat uw ervaring aangenaam is.  Lees ons privacybeleid, dat is opgenomen in de voorwaarden van dit document.  We behouden ons het recht voor om contact met u op te nemen in verband met uw naleving of te zeggen dat het nu Ltd voldoet aan en voldoet aan deze Voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot de licentierechten die hieronder worden verleend) of enige Inhoud of activiteiten met betrekking tot de App U erkent dat Say IT Now Ltd Inhoud mag bewaren en ook Inhoud mag vrijgeven indien dit wettelijk vereist is of in het goede vertrouwen dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (A) te voldoen aan de juridische procedure;  (b) deze voorwaarden af te dwingen;  (c) reageren op claims dat Content de rechten van derden schendt;  Of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Say IT Now Ltd, App-gebruikers en het publiek te beschermen.

WAT DIT PRIVACYBELEID DEKT

Dit beleid omvat hoe Say IT Now Ltd persoonlijke informatie behandelt die wordt verzameld of ontvangen via de diensten die we leveren.  Persoonlijke informatie is informatie over u die persoonlijk identificeerbaar is, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, en alle informatie die niet openbaar beschikbaar is.  Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op mensen die we niet in dienst hebben of beheren.  Bedrijven zoals ons bedrijf voor internettoegang, website- en e-mailhosting, Facebook en anderen hebben hun eigen privacyverklaringen die op hun respectieve websites kunnen worden bekeken.

HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE

Say IT Now Ltd verzamelt persoonlijke gegevens wanneer u met ons een contract aangaat om onze services te gebruiken of te kopen.  Wanneer u een contract met ons aangaat voor een bepaalde service, zullen we u vragen om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door te geven.

De app Say IT Now Ltd kan van tijd tot tijd informatie over het gebruik van apps verzamelen, zoals het aantal sessies, bepaalde antwoorden en de duur van de sessie, om uw ervaring te verbeteren.  Deze informatie wordt opgeslagen in onze serverlogboeken.  De informatie uit de serverlogboeken wordt anoniem gebruikt en is niet gekoppeld aan een individuele gebruiker en bevat geen persoonlijke identificaties die toegankelijk zijn voor ons de ontwikkelaar.  Say IT Now Ltd gebruikt de informatie die wordt verzameld voor de volgende algemene doeleinden: Om u updates te bieden met betrekking tot producten en diensten, om te voldoen aan uw verzoeken om producten en diensten, om producten en diensten te verbeteren, om contact met u op te nemen, onderzoek uit te voeren, en om de App te optimaliseren en te verbeteren

EIGENDOM VAN INHOUD

U erkent en stemt ermee in dat: (i) Say IT Now Ltd alle rechten, aanspraken en belangen bezit in en op alle Inhoud die door u of andere gebruikers wordt geplaatst, gegenereerd of bijgedragen (“de Inhoud”) aan de App;  En (II) niets in deze Overeenkomst zal u enig recht van eigendom in de Inhoud of enige licentie verlenen aan enige Inhoud anders dan de rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend.

E-MAILS

Soms sturen we u e-mails.  Dit is vereist voor bepaalde toepassingen van de app We kunnen u ook informatie sturen over uw accountactiviteiten en aankopen, evenals updates over onze producten en aanbiedingen.  U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om u af te melden voor het ontvangen van promotionele e-mails.

KINDEREN

Talisker Talisker Tasting ontwerpt geen enkel onderdeel van zijn App om personen onder de 13 aan te trekken.  Talisker Tasting zal zonder toestemming van een ouder niet bewust contact opnemen met kinderen jonger dan 13 jaar.  Talisker Talisker Tasting vraagt een kind jonger dan 13 jaar niet bewust om persoonlijke informatie.

HET DELEN EN VRIJGEVEN VAN INFORMATIE

Say IT Now Ltd huurt, verkoopt of deelt persoonlijke informatie over u niet met andere mensen of bedrijven, behalve in de volgende omstandigheden:

– We leveren gebruiksgegevens van de App aan onze content en commerciële partners – wij verstrekken verzendgegevens aan onze verladers, zodat zij producten aan u kunnen leveren. – we reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische processen, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen wettelijke claims. – we delen informatie met wetshandhavingsinstanties om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, vermoedelijke inbreuk op het auteursrecht, situaties met mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, of zoals anderszins wettelijk vereist, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID

We beperken de toegang tot persoonlijke informatie over u tot alleen degenen die we redelijkerwijs van mening zijn dat ze met die informatie in contact moeten komen om onze producten of diensten aan u te kunnen leveren.  We hebben fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om persoonlijke informatie over u te beschermen.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit beleid zal van tijd tot tijd worden veranderd om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de samenleving en de wet.  We zullen u op de hoogte stellen van belangrijke veranderingen in de manier waarop we met persoonlijke gegevens omgaan door dit privacybeleid te wijzigen dat is gekoppeld aan de app

HET BESTELLEN VAN DIENSTEN;  HET UITVOEREN VAN DIENSTEN

Als u ervoor kiest om een product of dienst via de App te bestellen, zullen we ons best doen om die service of dat product naar beste vermogen te leveren.  We geven echter geen garantie met betrekking tot uw tevredenheid over enige service of product in het algemeen.  U krijgt toegang tot de inhoud die door anderen is gemaakt en die naar eigen goeddunken kan worden ingetrokken.  De prijzen voor services waar van toepassing worden vermeld in de app en kunnen van tijd tot tijd veranderen.

INHOUD

Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving uit de App worden verwijderd om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.

KLANTENSERVICE

U kunt contact opnemen met de klantenservice van Say IT Now Ltd door een e-mail te sturen naar de contactpersoon in de winkel met distributie-apps.  U erkent dat de levering van klantenondersteuning de enige discretie van Say IT Now Ltd is, en dat zegt dat IT Now Ltd geen verplichting zal hebben om u te voorzien van klantenondersteuning van welke aard dan ook.  We kunnen u van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, klantenondersteuning bieden en het bieden van een bepaald ondersteuningsniveau is geen garantie voor toekomstige ondersteuning.

LET OP NAMEN EN HANDELSMERKEN

U mag de naam “Zeg het nu Ltd” of andere namen of handelsmerken in de App of in de App-inhoud niet gebruiken.  Alle rechten voorbehouden.

KENNISGEVING AANGAANDE HET EIGENDOM VAN HET AUTEURSRECHT: Zeg het nu Ltd

Alle rechten voorbehouden.  Alle inhoud van de App is onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten, contractuele rechten of andere bescherming.  De intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Say IT Now Ltd of haar licentiegevers.  Geen enkele inhoud mag worden gekopieerd, gedistribueerd, hergepubliceerd, geüpload, geplaatst of overgedragen op enige manier, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de Voorwaarden of met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Say IT Now Ltd. wijziging of gebruik van het materiaal voor enig ander doel kan inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.  Say IT Now Ltd behoudt het wereldwijde, exclusieve auteursrecht op alle inhoud die door haar gebruikers is gemaakt.

MINIMUMLEEFTIJD

De App is bedoeld voor gebruik door personen die ten minste 18 jaar oud zijn, of de wettelijke leeftijd die vereist is om in uw rechtsgebied een bindend contract te sluiten als die leeftijd hoger is dan 18 jaar. Door gebruik te maken van de App verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk oud bent om een bindend contract te sluiten.  Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je de App alleen gebruiken met toestemming en betrokkenheid van een ouder of voogd.

BETREKKINGEN MET HANDELAREN;  KOPPELINGEN

De App kan advertenties, aanbiedingen of andere koppelingen naar andere Apps en bronnen van derden bevatten die niet worden beheerd door Say IT Now Ltd. die informatie, evenals advertenties, al dan niet volledig accuraat kan zijn of blijven.  U erkent en stemt ermee in dat u zegt dat IT Now Ltd niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor (i) de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke sites of bronnen;  of (ii) de inhoud, reclame of producten of diensten op of beschikbaar vanaf dergelijke sites of bronnen.  Het opnemen van een link in de App impliceert niet dat de gekoppelde site wordt onderschreven door Say IT Now Ltd. u gebruikt de links op eigen risico.  Zeg het nu Ltd’s Voorwaarden en Privacybeleid zijn alleen van toepassing wanneer u zich in de app bevindt

Uw correspondentie of zakelijke transacties met of deelname aan promoties van externe handelaren of adverteerders die op of via de App worden gevonden of die koppelingen op de App bieden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties zijn uitsluitend tussen u en deze handelaar of adverteerder.  U doet afstand van enige claim tegen Say IT Now Ltd en stemt ermee in Say IT Now Ltd te vrijwaren van enig verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke handelaren of adverteerders op de App

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

U gaat akkoord met elektronische communicatie voor al uw transacties en communicatie met Say IT Now Ltd en de App U gaat ermee akkoord dat alle berichten, kennisgevingen, openbaarmakingen of andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten die dergelijke communicatie schriftelijk vereist.

KENNISGEVINGEN EN CONTACTGEGEVENS;  KLACHTEN OVER AUTEURSRECHTEN

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, zegt u dat het nu Ltd u kennisgevingen zal doen door deze op de App te plaatsen, en u gaat ermee akkoord dat een dergelijke publicatie een effectieve kennisgeving zal zijn.

U machtigt Say IT Now Ltd om kennisgevingen te verzenden (inclusief maar niet beperkt tot kennisgeving van dagvaardingen of andere juridische processen, indien van toepassing) via elektronische post, als Say IT Now Ltd , naar eigen goeddunken, besluit dit te doen. U stemt ermee in uw adres actueel te houden en dat bericht dat u hebt verstrekt door Say IT Now Ltd naar het adres dat u het laatst hebt opgegeven, betekent een effectieve kennisgeving.  Het adres van Say IT Now Ltd voor juridische kennisgevingen is:

Say IT Now Ltd. het Lyric Square, Hammersmith, Londen W6 0NB

Say IT Now Ltd respecteert het intellectuele eigendom van anderen.  Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht inhoudt, geef dan aan Say IT Now Ltd een schriftelijke kennisgeving.

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd naar eigen goeddunken enige of alle delen van deze Voorwaarden en het Privacybeleid kunnen wijzigen, toevoegen of verwijderen.  Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van de gewijzigde Voorwaarden in de App Als u de App blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze Voorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.  We behouden ons het recht voor om de App (of een deel daarvan) van tijd tot tijd zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen, en de toegang tot de App (of een deel daarvan) te beperken of te blokkeren.

VERBODEN GEDRAG

U gaat ermee akkoord om, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, geen van de volgende handelingen uit te voeren of te proberen: (A) informatie over of verkregen uit de App te wijzigen, tenzij via door ons op de App verstrekte hulpmiddelen;  (b) manipulatie van postings, registratiegegevens, profielen, inzendingen of inhoud van andere gebruikers;  (c) een robot, spin, scraper of andere geautomatiseerde middelen of interface te gebruiken die niet door ons zijn verstrekt om toegang te krijgen tot de App of om gegevens te extraheren of om informatie te verzamelen of te gebruiken, zoals e-mailadressen, die beschikbaar zijn via de App, of om ongevraagde reclame, ‘junkmail’, ‘spam’ of ‘kettingbrieven’ te verzenden;  (D) enig onderdeel van de App, of een koppeling naar de App te maken, of het er op een andere manier uit te laten zien alsof u een relatie met ons hebt of dat we u of uw Content voor enig doel hebben onderschreven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Say IT Now Ltd;  (e) uw relatie met een persoon of entiteit imiteren of verkeerd vertegenwoordigen;  (f) het omzeilen of omzeilen van maatregelen die worden gebruikt om toegang tot enig gebied, inhoud of code van de App te voorkomen of te beperken (tenzij anders uitdrukkelijk toegestaan door de wet);  (G) alle maatregelen te nemen die een aanzienlijke last (zoals door ons bepaald) kunnen opleggen aan de infrastructuur of prestaties van de App, Of ons of de App (of iets anders) te sturen of anderszins te beïnvloeden met schadelijke, illegale, bedrieglijke of verstorende code zoals een virus, „spyware”, „adware” of andere code die de App of een ontvanger negatief zou kunnen beïnvloeden;  h) opzettelijk onjuiste gegevens invoeren;  (i) plaats inhoud die is gemaakt door iemand anders dan uzelf.

Bovendien omvat verboden inhoud alles wat:

BESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE SITE

Onze App wordt beschermd door Canadese, Amerikaanse en internationale intellectuele eigendomsrechten, die u zult respecteren.  Alle inhoud van de App, inclusief maar niet beperkt tot tekst, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, afbeeldingen, afbeeldingen, Audioclips, compilaties en downloads, evenals het verzamelen, regelen en assembleren van dergelijke inhoud, zijn het exclusieve eigendom van Say IT Now Ltd of haar contentleveranciers.  Alle software die op de App wordt gebruikt, is eigendom van Say IT Now Ltd of zijn softwareleveranciers.

BEËINDIGING OF ANNULERING

U gaat ermee akkoord dat we, op elk moment en naar eigen goeddunken, met of zonder reden of enige kennisgeving aan u, deze Voorwaarden, uw toegang tot de App en/of uw Account kunnen beëindigen, of uw toegang tot de App kunnen opschorten of blokkeren U bent nog steeds aansprakelijk voor eventuele schendingen van deze Voorwaarden en/of verplichtingen die vóór het einde van de Voorwaarden zijn ontstaan  Als u de App gebruikt na beëindiging van deze Voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met de Voorwaarden die vervolgens op de App zijn geplaatst  Zeg IT Now Ltd kan elektronische of gedrukte materialen blijven gebruiken die het heeft gemaakt of specifieke plannen heeft ontwikkeld om te maken en die dergelijke Inhoud bevatten volgens de bovenstaande voorwaarden met betrekking tot het verwijderen of wijzigen van Inhoud die eerder op de App is geplaatst

De bepalingen met de titel “kennisgeving aangaande het auteursrecht” „schadeloosstelling”, „afwijzing van garanties”, “uitsluiting van schade;  Beperking van aansprakelijkheid,” „Aanvullende Voorwaarden” en het Privacybeleid zullen na beëindiging van deze Voorwaarden blijven bestaan.

SCHADELOOSSTELLING

Als voorwaarde voor uw toegang tot en gebruik van de App, stemt u ermee in om Say IT Now Ltd en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, advocaten en leveranciers, en elk van hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, vrijwaren van en schadeloosstellen hen voor alle schade, kosten, uitgaven en andere aansprakelijkheden, inclusief maar niet beperkt tot honoraria en onkosten van advocaten, met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw toegang tot en gebruik van de App en de inhoud daarvan;  (ii) uw schending van deze Voorwaarden (inclusief de daarin opgenomen voorwaarden, zoals het Privacybeleid), en alle toepasselijke wetgeving of de rechten van een andere persoon of partij;  (iii) elk geschil dat u hebt of beweert te hebben met een of meer gebruikers van de App;  (iv) zeg het nu Ltd’s oplossing (indien van toepassing) van enig geschil dat u hebt of beweert te hebben met een of meer gebruikers van de App;  (v) uw ongepaste toestemming voor Say IT Now Ltd om door u verstrekte gegevens of Inhoud te verzamelen, gebruiken of openbaar te maken;  En (vi) alle openbaarmakingen die met uw toestemming worden  gedaan (inclusief, maar niet beperkt tot, uw toestemming die zegt dat IT Now Ltd uw persoonlijke gegevens en andere verzamelde informatie openbaar maakt zoals uiteengezet in ons Privacybeleid).  Bovendien begrijpt u volledig en gaat u ermee akkoord dat: (A) Say IT Now Ltd het recht, maar niet de verplichting zal hebben om geschillen tussen gebruikers met betrekking tot de App op te lossen en te zeggen dat de oplossing van Now Ltd voor een bepaald geschil geen verplichting schept om een ander geschil op te lossen;  En (b)Say IT Now Ltd zal de oplossing van een geschil definitief zijn met betrekking tot de App

PROCEDURE VOOR CLAIMS VAN SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef dan Say IT Now Ltd de volgende informatie:

a. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang;

b. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

c. Een beschrijving van waar het materiaal dat u beweert te schenden zich op de site bevindt;

d. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

e. Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;

f.. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechteigenaar bent of bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden.

Say IT Now Ltd’s Copyright Agent voor het melden van claims van inbreuk op het auteursrecht op zijn site kan als volgt worden bereikt:

Say IT Now Ltd. het Lyric Square, Hammersmith, Londen W6 0NB

AFWIJZING VAN GARANTIES

DE APP KAN ADVIES, MENINGEN, INFORMATIE, INSTRUCTIES EN UITSPRAKEN BEVATTEN VAN SAY IT NOW LTD, ZIJN GEBRUIKERS EN ANDERE CONTENT- EN INFORMATIEPROVIDERS.  DEZE INHOUD IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR ENTERTAINMENTDOELEINDEN.  U GEBRUIKT DE APP EN DE INHOUD OP EIGEN RISICO.  DE APP WORDT GELEVERD DOOR SAY IT NOW LTD OP BASIS VAN DE HUIDIGE STAAT EN DE BESCHIKBARE STAAT.   VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZEGT U NU DAT LTD GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DOET MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE APP OF DE INFORMATIE OF INHOUD OP DE APP.  ZEG NU DAT LTD GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES GEEFT DAT DE APP ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VIRUSVRIJ, VEILIG OF TIJDIG ZAL ZIJN.   VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST LTD NU UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE VERKLARINGEN,

GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, NIET-INBREUK EN DIE VOORTVLOEIEND UIT EEN HANDELWIJZE, HANDEL, GEBRUIK OF PRESTATIES.  IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, EN DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

UITSLUITING VAN SCHADE;  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT NOCH HET NU LTD, NOCH ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, ADVOCATEN EN LEVERANCIERS, NOCH ELK VAN HUN RESPECTIEVE OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, ZIJN JEGENS U EN/OF ENIGE ANDERE PERSOON AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIVE, VRIJSTELLING, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN GOODWILL OF ENIG ANDER VERLIES, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS IN HET GEVAL VAN EEN FOUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF STRIKTE OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID.  ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VAN SAY IT NOW LTD EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS IN GEEN GEVAL WORDEN GECUMULEERD, AGENTEN, ADVOCATEN EN LEVERANCIERS EN ELK VAN HUN RESPECTIEVE OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN OVERSCHRIJDEN IN TOTAAL DE BEDRAGEN DIE U AAN ONS HEBT BETAALD.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

a. Vertrek.  Als een deel van de Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt het ongeldige of niet-afdwingbare deel zo veel mogelijk van kracht en blijft de rest volledig van kracht. op voorwaarde dat de in dit document beschreven toewijzing van risico’s zoveel mogelijk effect sorteert.

b. Geen toewijzing.  Deze Voorwaarden (inclusief de hierin opgenomen voorwaarden, zoals het Privacybeleid) zijn persoonlijk voor u en u mag deze niet overdragen, toewijzen of delegeren aan iemand anders zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Say IT Now Ltd. elke poging van u om, Overdracht of delegeren van deze Voorwaarden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Say IT Now Ltd zal nietig zijn.  Say IT Now Ltd heeft het recht deze Voorwaarden zonder uw toestemming over te dragen, toe te wijzen en/of te delegeren aan een of meer derden.

c. Geschillen;  Keuze van de wet;  Exportbeperkingen.  De App wordt door ons beheerd vanuit onze kantoren binnen Canada, en sommige aspecten en delen van de App worden gehost op servers van derden binnen Canada en de Verenigde Staten van Amerika.  Als u ervoor kiest om deze App te openen vanaf locaties buiten Canada, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.  U mag niets uit de App gebruiken of exporteren in strijd met de Canadese of Amerikaanse import- en/of exportwetten en -voorschriften of de Voorwaarden.  Door de App te bezoeken gaat u ermee akkoord dat deze Voorwaarden en alle prestaties en claims van elke aard (inclusief maar niet beperkt tot contracten, onrechtmatige daad en strikte aansprakelijkheid) die op enigerlei wijze verband houden met enig aspect van de App zullen worden opgelost door arbitrage.  Elk geschil of elke claim met betrekking tot uw bezoek aan de App of aan producten of diensten die worden verkocht of gedistribueerd door Say IT Now Ltd of via de App, zal worden opgelost door bindende arbitrage, in plaats van door een rechtbank, met uitzondering van het feit dat wij en u claims kunnen indienen bij de rechtbank voor kleine claims als de claims hiervoor in aanmerking komen.

We zijn het er allemaal over eens dat een geschillenbeslechtingsprocedure alleen op individuele basis zal worden uitgevoerd en niet in een klassikale, geconsolideerde of representatieve actie.  Als een claim om welke reden dan ook voor de rechter plaatsvindt in plaats van voor arbitrage, zien we ieder van ons af van enig recht op een juryproces.  We gaan er ook allebei mee akkoord dat u of wij een rechtszaak kunnen aanspannen om inbreuk of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten te kunnen opleggen.

d. Beperkingen van acties.  Elke actie met betrekking tot een geschil dat u mogelijk hebt met betrekking tot de App moet binnen een jaar nadat de oorzaak van het geschil is ontstaan, worden gestart, of de oorzaak van de actie wordt geblokkeerd.

e. Alinea-opschriften.  De alinea-kopjes in deze Voorwaarden zijn opgenomen om deze Voorwaarden gemakkelijker te kunnen lezen en geen bindend effect te hebben.

f.. Volledige overeenkomst.  Deze Voorwaarden (inclusief daarin opgenomen voorwaarden, zoals het Privacybeleid) omvatten de gehele overeenkomst (de „volledige overeenkomst”) tussen u en Say IT Now Ltd met betrekking tot het gebruik van de App en vervangen alle gelijktijdige en eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp dat hierin is opgenomen, En geen van beide partijen heeft vertrouwd op verklaringen van de andere partij die niet uitdrukkelijk in de gehele Overeenkomst zijn uiteengezet.

g. Geen verklaring van afstand.  Het nalaten van Say IT Now Ltd om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, met inbegrip van het niet handelen in verband met een schending, Zal geen afstand doen van een dergelijk recht of dergelijke bepaling of zeggen dat het Now Ltd recht heeft om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.  We raden u aan een kopie van deze Voorwaarden af te drukken voor uw administratie.